SKLEP INTERNETOWY ADHURT

Regulamin obowiązuje od dnia 05.09.2022r

1. DEFINICJE

1.1. Sklep – sklep internetowy Adhurt Hurtownia techniki klimatyzacyjnej znajduje się pod adresem internetowym www.adhurt.pl
1.2. Sprzedawca – podmiot prowadzący i obsługujący Sklep (Adhurt Adam Gliński, ul. Marii Konopnickiej 5, 98-405 Galewice, NIP: 9970124173)
1.3. Kupujący – Podmiot prowadzący działalność gospodarczą nabywający towar
1.4. Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami
1.5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
1.6. Użytkownik – podmiot korzystający ze Sklepu
1.7. Formularz rejestracji – umożliwiający utworzenie Konta formularz on-line dostepny na stronie Adhurt.pl,w którym należy uzupełnić dane Użytkownika, m.in. login i hasło,
1.8. Formularz zamówienia – Umieszczony na stronie formularz internetowy umożliwiający dokonanie zamówienia,
1.9. Produkt – dostępna w Sklepie, będąca przedmiotem umowy sprzedaży rzecz ruchoma
1.11. Skrzynka e-mail – elektroniczna skrzynka pocztowa,
1.12. Konto – dostępne po zalogowaniu dla kupującego miejsce teleinformatyczne, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
1.13. Dowód zakupu – Faktura VAT.
1.14. Administrator Danych – Adhurt Adam Gliński, ul. Marii Konopnickiej 5, 98-405 Galewice, NIP: 99701241773)
1.15. Newsletter – biuletyn z najnowszymi informacjami

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Dane do kontaktu dla konsumentów:
2.1.1. Dane firmy, adres: Adhurt Adam Gliński, ul. Marii Konopnickiej 5, 98-405 Galewice, NIP: 9970124173)
2.1.2. E-mail: biuro@adhurt.pl
2.1.3. Telefon: 721 806 448
2.2. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu ADHURT.PL Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią nn. Regulaminu.
2.3. Prawa i obowiązki sprzedawcy oraz użytkowników określają wyłącznie zapisy niniejszego Regulaminu oraz przepisy prawa obowiązującego w RP.
2.4. Kupujący zanim zakupi towar jest zobowiązany do zapoznania się z nn. Regulaminem

3. WYMAGANIA TECHNICZNE

3.1. Do korzystania ze Sklepu za pośrednictwem serwisu Adhurt niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW ( Internet Explorer 8, Opera 10.00, Google Chrome 10.0, Mozilla 4.0 lub ich nowsze wersje).

4. REJESTRACJA

4.1. Rejestracja Konta – poprzez wykonywanie poszczególnych czynności na stronie Adhurt.pl
4.2. Rejestrując się Użytkownik oświadcza, że:
4.2.1. zapoznał się i zaakceptował w całości treść Regulaminu
4.2.2. spełnia kryteria wymagane do prawidłowego korzystania ze Sklepu określone w Regulaminie,
4.2.3. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Adhurt.pl podanych w procesie rejestracji konta oraz w procesie korzystania ze Sklepu. .
4.3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za udostępnienie hasła i loginu osobom trzecim.
4.4. Sprzedawca może usunąć Konto gdy:
4.4.1. Użytkownik naruszył postanowienia Regulaminu np. poprzez
4.4.2. brak akceptacji zmian wprowadzanych przez Sprzedawcę w Regulaminie,
4.4.3. brak logowania przez min. 12 miesięcy od ostatniego logowania lub zawieszenia Konta,
4.4.4. brak aktywacji Konta w terminie 30 dni,
4.5. Treści lub informacje przekazywane przez Użytkownika do Adhurt.pl podczas rejestracji lub edycji Konta mogą być moderowane przez administratora, jeżeli podawane w nich treści lub informacje naruszają Regulamin.

5. ZAMÓWIENIA

5.1. Sklep prowadzi działalność handlową na terytorium RP – sprzedaż hurtowa produktów z branży HVACR
5.2. Zamówienia w Sklepie można składać poprzez:
5.2.1. Formularz na stronie Adhurt.pl,
5.2.2. Pocztę e-mail – biuro@adhurt.pl
5.2.3. Telefon 721 806 448
5.3. Kupujący jest zobowiązany do podania prawdziwych danych potrzebnych do realizacji zamówienia.
5.4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji nastepuje pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
5.6. Zamówienia przyjęte do realizacji mogą być anulowane najpóźniej do momentu wysyłki towaru.
5.8. Informacje znajdujące się w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
5.9.1.7. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
5.9.2. dla zamówień złożonych przez telefon – z chwilą potwierdzenia przez Sklep internetowy przyjęcia takiego zamówienia,
5.9.3. dla zamówień złożonych przez e-mail – z chwilą otrzymania przez Kupującego zwrotnej wiadomości e-mail Sprzedawcy z oświadczeniem o przyjęciu zamówienia Produktów.
5.10. Zamówienie jest realizowane po dokonaniu płatności lub spełnieniu wymagań dotyczących wybranej metody płatności.
5.12. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z powodu trwałej niedostępności Produktu, Sprzedawca powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym Kupującego i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

6. PŁATNOŚCI

6.2. Do każdego zamówienia Sprzedawca dołącza Dowód zakupu (faktura VAT)
6.3. Kupujący dokonujący zakupu jako Przedsiębiorca na cele prowadzonej działalności gospodarczej oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT oraz upoważnia Sprzedawcę do wystawiania Dowodu zakupu bez podpisu odbiorcy.
6.4. Formy płatności
6.4.1. płatność za pobraniem,
6.4.2. płatność przelewem na konto Sprzedającego,
6.4.4. płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
6.6. W przypadku, gdy Kupujący wybrał inny sposób płatności niż za pobraniem, wysyłka towaru następuje po zaksięgowaniu całości należności (cena oraz koszty dodatkowe) na rachunku bankowym Sprzedawcy.
6.7. Kupujący ponosi opłatę za doręczenie Produktu pod wskazany adres, która jest określona w warunkach i kosztach dostawy.
6.8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów prezentowanych na stronach Sklepu

7. DOSTAWA

7.1. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:
7.1.1. dostarczenie Produktów na adres podany przez Kupującego w zamówieniu
7.1.3. odbiór osobisty.
7.3. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki w trakcie składania zamówienia.
7.4. Koszty dostawy Produktu ponosi Kupujący, o ile nie zastrzeżono wyraźnie inaczej.

8. PRZEDSIĘBIORCA JAKO KUPUJĄCY

11.1. W przypadku gdy Kupującym jest Przedsiębiorca prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległości nie przysługuje.
11.2. W przypadku gdy Kupującym jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu.

9. NEWSLETTER

9.1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych. Klient w przypadku wyrażenia takiej zgodny będzie otrzymywał na podany adres e-mail Newsletter Sklepu.
9.2. Klient w każdym dowolnym czasie może samodzielnie zrezygnować z Newslettera Sklepu

10. INNE POSTANOWIENIA

10.1. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

10.2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn

10.3. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Kupującego w stosunku do Sprzedawcy, w tym także w przypadku braku zawarcia Umowy Sprzedaży lub niezwiązanych z Umową Sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.

Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za opóźnienie w przewozie przesyłki.

10.4. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

11. ZMIANY REGULAMINU

11.1. Zmiana Regulaminu jest możliwa wyłącznie z ważnej przyczyny w sposób umożliwiający Użytkownikom uprzednie zapoznanie się i wyrażenie zgody albo rezygnację z dalszego korzystania z usług Sklepu lub oświadczenie o korzystaniu ze Sklepu na zasadach dotychczasowych.
11.2. Sprzedawca publikuje zmiany Regulaminu na stronach Sklepu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
11.3. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie takich zmian.
11.4. Nie wymaga zmiany nn. Regulamin w czasie wprowadzania przez Sklep promocji, konkursów oraz dodatkowych usług, których szczegółowe zasady i warunki określane będą każdorazowo w załącznikach do nn. Regulaminu.